D. Hofstra schildersbedrijf

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR HET SCHILDERS-, BEHANGERS- EN GLASZETBEDRIJF IN NEDERLAND (afwerkingsbedrijven)

Deze voorwaarden zijn door D. Hofstra gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leewarden onder nummer 01106030


ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Werkingssfeer
ARTIKEL 3 - Aanbod
ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
ARTIKEL 5 - Verplichtingen van D.Hofstra
ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument
ARTIKEL 7 - Meer- en minderwerk
ARTIKEL 8 - Overmacht
ARTIKEL 9 - Oplevering
ARTIKEL 10 - Betaling in termijnen
ARTIKEL 11 - De eindafrekening
ARTIKEL 12 - Niet-nakoming van de betalingsverplichting
ARTIKEL 13 - Garantie

ARTIKEL 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijk persoon of vereniging van eigenaren, die niet
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
D. Hofstra: natuurlijk of rechtspersoon, die bedrijfsmatig offertes uit-
brengt en die glas-, schilders-, behangers- en/of afwerkingswerkzaamhe-
den uitvoert en daartoe te verwerken producten levert.
Werk: het totaal van de tussen de consument en D. Hofstra overeengeko-
men werkzaamheden en daarbij door D. Hofstra geleverde materialen.

ARTIKEL 2 - Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkom-
sten tussen D.Hofstra en consument.

ARTIKEL 3 - Aanbod
1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan,
tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroe-
pelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.
3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werk-
zaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetail-
leerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consu-
ment mogelijk te maken.
4. Het aanbod vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak
waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aandui-
ding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke
datum van oplevering.
5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de
prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden
zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
a) Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen
een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zul-
len worden verricht;
b) Bij de prijsvormingmethode regie doet D. Hofstra een nauw-
keurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en een-
heidsprijzen van de benodigde materialen).
D. Hofstra kan op verzoek van de consument een indicatie
geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noe-
men van een richtprijs.
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene
voorwaarden.

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door
de consument, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van D. Hofstra
1. D. Hofstra zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen
van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden ver-
richt binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengeko-
men.
2. D. Hofstra neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van
toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn
of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
3. D. Hofstra is verplicht de consument te wijzen op:
-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaron-
der het werken op een ondeugdelijke ondergrond
- onjuistheden in de door de consument verlangde construc-
ties en werkwijzen;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk
wordt verricht;
- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmid-
delen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
- een en ander voor zover D. Hofstra deze gebreken of on-
juistheden kende of redelijkerwijze behoorde te kennen.
4. D. Hofstra is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is
toe te rekenen.
5. D. Hofstra draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door
terzake deskundige personen.
6. D. Hofstra vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden
tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van
het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoor-
zichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer zelf dan
wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van
het werk ingeschakelde hulppersonen.


ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument
1. De consument stelt D. Hofstra in de gelegenheid het werk te ver-
richten.
2. De consument zorgt er voor dat D. Hofstra tijdig kan beschikken
over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergun-
ningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aanslui-
tingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde
energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen
voor zijn rekening.
4. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voe-
ren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van
D. Hofstra behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de
uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. In-
dien niettemin vertraging ontstaat dient de consument D. Hofstra
daarvan tijdig in kennis te stellen.
5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd
door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de
consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan
de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem
kunnen worden toegerekend.
6. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door de consument verlangde construc-
ties enwerkwijzen;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk
wordt verricht;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consu-
ment ter beschikking zijn gesteld.
Dit doet niet af aan de plicht van D.Hofstra om de consu-
ment te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.

ARTIKEL 7 - Meer- en minderwerk
1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel
3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in
overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een
aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdra-
gen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen
niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van
de prijs van het werk wordt behoudens in spoedeisende omstan-
digheden vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

ARTIKEL 8 - Overmacht
1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk
onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn ver-
plichtingen ontheven.
2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend
onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegere-
kend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk
te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van
de in redelijkheid gemaakte kosten.

ARTIKEL 9 - Oplevering
1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgespro-
ken tijdstip of tijdvak is D. Hofstra verplicht de hierdoor geleden
aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem
niet kan worden toegerekend.
2. Het werk is opgeleverd wanneer D. Hofstra aan de consument
heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft
aanvaard.
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de
consument van D. Hofstra bij aangetekende brief de me-
dedeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze
heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaar-
den;
- wanneer de consument het object waaraan het werk is ver-
richt weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in
gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte
als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikne-
ming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd
is.

ARTIKEL 10 - Betaling in termijnen
1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen ge-
schiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Beta-
ling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na
ontvangst van de rekening.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en D. Hofstra
zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet
nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de verdere betaling
van termijnen op te schorten.

ARTIKEL 11 - De eindafrekening
1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient D. Hofstra bij
de consument de eindafrekening in.
2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werk-
zaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van
het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de ge-
bruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren
en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing
wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opge-
nomen.
4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor
zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens
opgedragen meer en/of minderwerk.
5. Indien D. Hofstra bij de prijsvormingsmethode regie een richt-
prijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden
overschreden, behoudens meerwerk met inachtneming van het
bepaalde in artikel.
6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na
ontvangst van de rekening.
7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient
uit de specificatie duidelijk te blijken.
ARTIKEL 12 - Niet-nakoming van de betalingsverplichting

1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Is de niet tij-
dige betaling toegepast vanwege een vermeende klacht of gebrek
aan de uitgevoerde werkzaamheden bij oplevering, is de consu-
ment slechts gerechtigd het bedrag in te houden betrekking heb-
bend op het betwiste gedeelte.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan D. Hofstra rente in
rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als
bedoeld in artikel 10 lid 1 en artikel 11 lid 6 tot de dag van ont-
vangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke
rente als gevolg van artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
3. D. Hofstra is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee
weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering
over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien D. Hof-
stra hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechte-
lijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.
4. Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld
in artikel 10 in gebreke blijft, is D. Hofstra gerechtigd het werk stil
te leggen, mits hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft
gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin be-
paalde laat het recht van D. Hofstra op vergoeding van kosten,
schade en rente onverlet.
5. D. Hofstra blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, tot-
dat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

ARTIKEL 13 - Garantie
1. D. Hofstra garandeert dat eventuele gebreken in het werk na op-
levering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zul-
len worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen
verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat
D.Hofstra ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken
in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
2. Garantie buitenschilderen
D. Hofstra garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:
a. voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door
weersinvloeden;
b. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste
verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet
op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
c. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatie-
systeem en/of materialen volgens de voorschriften van de
fabrikant.
De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilder-
werk bij:
a. - transparante beitsen
- transparante vernissen
voor een periode van twee jaar;
b. - dekkende watergedragen verf
- dekkende vochtregulerende verf
- dekkende beits
- dekkende high solid verf
- dekkende traditionele verf
voor een periode van drie jaar;
c- dekkende gesiliconiseerde verf
voor een periode van vier jaar.
3. Garantie binnenschilderen
D. Hofstra garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk
a. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste
verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet
op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
b. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatie-
systeem en/of materialen volgens voorschriften van de fabri-
kant.
De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar.
4. Garantie glaszetten
D. Hofstra garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt ge-
plaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkricht-
lijnen.
Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het iso-
lerende dubbelglas, garandeert D. Hofstra dat gedurende een pe-
riode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen vermindering van
doorzicht door stofaanslag of condensatie tussen de bladen van
geplaatst isolerend dubbelglas zal ontstaan. De consument kan
deze periode verlengen met vijf jaar door het geplaatste isolerend
dubbelglas in het vijfde jaar na de plaatsing te laten inspecteren
door D. Hofstra, waarna het eventueel aanbevolen onderhoud
door D. Hofstra moet worden uitgevoerd.
Buiten de garantie vallen:
- mechanische breuk;
- thermische breuk;
- condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit;
- interferentie (verkleuring).
5. Garantie behangen
D. Hofstra garandeert dat het behang/de wandbekleding op een
correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de
daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden
genomen.